Priser / levering  
Ved køb af produkter og serviceydelser hos Blueprint er Blueprints salgs- og leveringsbetingelser gældende. Blueprint fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering, idet forsinkelser fra leverandører er hyppigt forekommende.   
  
Betalingsbetingelser  
Ved en opgaves afslutning, eller når fakturabeløb overstiger kr. 20.000,- ekskl. moms, fremsendes faktura. Betalingsbetingelser er dags dato + 7 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved forsinket betaling er Blueprint berettiget til at debitere rente 1,2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato og indtil betaling sker. Yderligere vil der blive pålagt et gebyr på 100,- kr.  
  
Ejendomsforbehold  
Det leverede forbliver Blueprints ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.  
  
Reklamation  
Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles Blueprint snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen. Blueprint fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede.  
  
Returret  
Varer kan ikke returneres uden forudgående aftale med Blueprint. Returnering af varer som ønskes krediteret skal ske inden 8 dage i ubeskadiget, original emballage. Ved kreditering opkræves et gebyr på 20% af fakturabeløbet til dækning af administration og øvrige omkostninger i forbindelse med gensalg. Arbejdsløn krediteres ikke.   
  
Garanti  
Blueprint yder 1 års reklamationsret fra fakturadato. Ved eventuel leverandørgaranti udover 1 år ydes garanti-reparation hos leverandøren, og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid. Det vil fremgå af faktura på købstidspunktet, om der ydes speciel leverandørgaranti.  
   
Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb kan Blueprint ikke gøres ansvarlig for dette. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere, hvis serienr. er fjernet eller ødelagt, samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding/strømart.  
  
Afhjælpning ved fejl og mangler  
Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld/fejlbehæftet og Blueprint kan lastes herfor, er Blueprint forpligtet til inden rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet. Er produktet udgået af varesortimentet er Blueprint berettiget til at erstatte varen med nyere eller større model. Blueprint forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet Blueprint ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Såfremt Blueprint tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. Blueprint er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret/ombyttet.  
  
Ansvarsbegrænsning og forbehold  
Blueprint friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. I det omfang Blueprint kan gøres ansvarlig over for køberen er Blueprints ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v. Blueprint påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med ophævelse af et køb, kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet.  
  
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.  

[:en]

Priser / levering  
Ved køb af produkter og serviceydelser hos Blueprint er Blueprints salgs- og leveringsbetingelser gældende. Blueprint fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering, idet forsinkelser fra leverandører er hyppigt forekommende.   
  
Betalingsbetingelser  
Ved en opgaves afslutning, eller når fakturabeløb overstiger kr. 20.000,- ekskl. moms, fremsendes faktura. Betalingsbetingelser er dags dato + 7 dage, med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved forsinket betaling er Blueprint berettiget til at debitere rente 1,2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato og indtil betaling sker. Yderligere vil der blive pålagt et gebyr på 100,- kr.  
  
Ejendomsforbehold  
Det leverede forbliver Blueprints ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.  
  
Reklamation  
Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles Blueprint snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal altid afgives inden 8 dage efter modtagelsen. Blueprint fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede.  
  
Returret  
Varer kan ikke returneres uden forudgående aftale med Blueprint. Returnering af varer som ønskes krediteret skal ske inden 8 dage i ubeskadiget, original emballage. Ved kreditering opkræves et gebyr på 20% af fakturabeløbet til dækning af administration og øvrige omkostninger i forbindelse med gensalg. Arbejdsløn krediteres ikke.   
  
Garanti  
Blueprint yder 1 års reklamationsret fra fakturadato. Ved eventuel leverandørgaranti udover 1 år ydes garanti-reparation hos leverandøren, og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid. Det vil fremgå af faktura på købstidspunktet, om der ydes speciel leverandørgaranti.  
   
Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb kan Blueprint ikke gøres ansvarlig for dette. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere, hvis serienr. er fjernet eller ødelagt, samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller ukorrekt spænding/strømart.  
  
Afhjælpning ved fejl og mangler  
Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld/fejlbehæftet og Blueprint kan lastes herfor, er Blueprint forpligtet til inden rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet. Er produktet udgået af varesortimentet er Blueprint berettiget til at erstatte varen med nyere eller større model. Blueprint forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet Blueprint ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Såfremt Blueprint tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. Blueprint er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret/ombyttet.  
  
Ansvarsbegrænsning og forbehold  
Blueprint friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. I det omfang Blueprint kan gøres ansvarlig over for køberen er Blueprints ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v. Blueprint påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med ophævelse af et køb, kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet.  
  
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.  

Luk menu

Create a Support Ticket